Review Watou

English

Review by Marijke Coppens: "What touched me, what remained upright in that multitude of art, was a photo in the Monastery made by Arjan Spannenburg. At the very end of a hallway hung the image of a young man standing in the light, his head bent forward against the wall. In this way he touched his shadow and his hand stroked the shadow. Everything became quiet in my head while I looked at it. Only my heart whispered words of once and tenderly and come. Touch me because I exist." 

Dutch

Review door Marijke Coppens: "Wat me wel raakte, wat rechtop bleef staan in die veelheid aan kunst, was een foto in het Klooster die gemaakt werd door Arjan Spannenburg. Helemaal aan het einde van een gang hing de afbeelding van een jongeman die in het licht voorover gebogen stond met het hoofd tegen de muur. Op die manier raakte hij zijn schaduw aan en zijn hand aaide de schaduwhand. Alles werd stil in mijn hoofd terwijl ik ernaar keek. Alleen mijn hart fluisterde woorden van ooit en teder en kom. Raak me aan want ik besta."