ESTRANGED - UNHEEDEDNederlands

Nadat Arjan was begonnen met zijn nieuwe functie binnen Defensie, sprak hij met één van zijn nieuwe collega's over zijn werk als fotograaf. 

 

"Ik heb niets tegen homo's, zolang ik het maar niet zie."

 

Even kon Arjan zijn oren niet geloven. Een heftige discussie volgde, deze collega had het er blijkbaar moeilijk mee als hij twee mannen hand in hand zag lopen of bijvoorbeeld als hij twee mannen zag zoenen. 

 

De opmerking raakte Arjan diep, juist mede door dat soort collega’s had hij zo lang gewacht met uit de kast komen. Ook zijn nieuwe commandant liet blijken dat die moeite had met homoseksualiteit en de kunst welke Arjan maakte vanwege het homoseksuele karakter ervan. Dit soort situaties en opmerkingen, maar ook de vele incidenten tegen homo's, hebben een lange tijd rondspookt in Arjan's achterhoofd. Het is inmiddels 2021 en nog steeds beperken volgens hem te veel mensen anderen in het ontwikkelen van hun volledige potentieel, simpelweg vanwege hun angst voor, of overtuigingen tegen, homoseksualiteit.

 

In de eerste maanden van 2020 viel het Arjan op hoeveel haat-gerelateerde incidenten er toen al waren tegen homo's. Hij had juist verwacht dat dit in de loop van de jaren zou verbeteren. In plaats daarvan zag hij steeds meer jongens en mannen hun homoseksualiteit op sommige momenten naar de achtergrond laten verdwijnen. Soms door toch maar op sommige plekken niet samen hand in hand te lopen, dat ene treinstation te vermijden of toch maar meer "hetero" kleding aan te trekken. Dit inspireerde arjan om ESTRANGED te maken.

 

Hij maakte een serie foto's waarin we jongens zien in verschillende begroeiingen. Deze keuze maakte hij omdat elke jongen in een andere omgeving opgroeit. De jongens zijn aanwezig in het beeld maar tegelijkertijd worden ze een beetje weggedrukt naar de achtergrond. Vaak ligt de scherpte niet op de ogen zoals we gewend zijn, maar op hun handen, waarmee ze zich verbinden en vasthouden aan de omgeving waarin ze opgroeien. De jongens stralen veelal een kracht uit maar zijn tegelijkertijd kwetsbaar. 

 

Ze leven in een wereld waarin mensen zeggen dat ze geaccepteerd worden...

Arjan Spannenburg's contemporary kunstwerken zijn te koop via ZERP Galerie in Rotterdam, Nederland. Zie zerp.nl voor beschikbare kunstwerken, specificaties en prijzen.


English

After Arjan started his new position in the Defense Department, he talked to one of his new colleagues about his work as a photographer. 

 

"I have nothing against gay people, as long as I don't see it."

 

For a moment Arjan could not believe his ears. A heated discussion followed, this colleague apparently had a hard time with the idea of seeing two men walking hand in hand or, for example, seeing two men kissing. 

 

The remark touched Arjan deeply, partly because of those types of colleagues he had waited so long to come out of the closet. His new commander also indicated that he had problems with homosexuality and the art that Arjan produced because of its homosexual character. These kinds of situations and remarks, but also the many incidents against homosexuals, have haunted the back of Arjan's mind for a long time. It is now 2021 and still, in his opinion, too many people restrict others from developing their full potential simply because of their fear of, or beliefs against, homosexuality.

 

In the first months of 2020, Arjan noticed how many hate-related incidents there were against gay people even then. He had expected that this would improve over the years. Instead, he saw more and more boys and men pushing their homosexuality into the background at times. At times by not walking hand in hand together in certain places, by avoiding that one train station or by wearing more "hetero" clothing. This inspired arjan to make ESTRANGED.

 

He made a series of photographs in which we see boys in different vegetation. He made this choice because every boy grows up in a different environment. The boys are present in the image but at the same time they are somewhat pushed into the background. Often the focus is not on the eyes as we are used to, but on their hands, with which they connect and hold on to the environment in which they grow up. The boys mostly radiate a strength but at the same time are vulnerable. 

 

They live in a world where people say they are accepted...

Arjan Spannenburg's contemporary artworks can be purchased via ZERP Galerie in Rotterdam, The Netherlands. Please see zerp.nl for available artworks, specifications and prices.