COMPELLED

Important notice :

COMPELLED is presented on the floor and can actually be stepped on.

The series is printed on a carpet of 140x90 cm

 Over COMPELLED

In een verlaten galerij, waar de echo's van vergeten gesprekken nog tegen de muren kabbelen, ligt de serie "COMPELLED" van Arjan Spannenburg. Zeven vloerkleden, elk 140x90 cm, zijn over de vloer uitgespreid. Ze tonen zwartwit beelden van jonge mensen, vastgeketend, hun gezichten uitdrukkingsvol en intens. De beelden lijken te bewegen en toch zijn ze scherp, alsof ze elk moment uit hun textiele gevangenis kunnen breken.

Deze serie spreekt boekdelen over de 'pech generatie', jongvolwassenen geketend door de maatschappelijke verwachtingen en besluiten van anderen. Ze dragen de last van enorme studie schulden en staan oog in oog met de harde realiteit van een onbereikbare woningmarkt na hun studie. Deze tapijten zijn meer dan kunst; ze zijn een stille schreeuw van een generatie die zich overweldigd en ongehoord voelt.

Bezoekers van de galerij reageren verschillend. Sommigen lopen achteloos over de tapijten, onbewust van de diepere betekenis die ze onder hun voeten vertrappen. Anderen bewegen zich voorzichtig rond de randen, alsof ze bang zijn de geportretteerde zielen te verstoren. En dan zijn er diegenen die doelbewust op de kunstwerken gaan staan, misschien om een punt te maken, of misschien omdat ze het gewoonweg niet begrijpen.

De serie "COMPELLED" is een spiegel voor de samenleving. Het toont ons onze neiging om over elkaar heen te lopen, vaak zonder het zelfs maar te beseffen. Het is een krachtige herinnering dat elk pad dat we bewandelen, hoe onbeduidend het ook lijkt, een impact heeft op de mensen om ons heen. In deze stille galerij, tussen de zeven tapijten, worden bezoekers uitgenodigd om stil te staan, te kijken en na te denken over hoe zij door het leven lopen.

About COMPELLED

In an abandoned gallery, where the echoes of forgotten conversations still linger against the walls, lies Arjan Spannenburg's "COMPELLED" series. Seven rugs, each 140x90 cm, are spread across the floor. They show black-and-white images of young people, chained up, their faces expressive and intense. The images seem to move and yet they are sharp, as if they could break out of their textile prison at any moment.

This series speaks volumes about the 'unlucky generation', young adults shackled by the societal expectations and decisions of others. They carry the burden of huge study debts and face the harsh reality of an unattainable housing market after college. These tapestries are more than art; they are a silent cry of a generation that feels overwhelmed and unheard.

Visitors to the gallery react differently. Some walk carelessly across the carpets, unaware of the deeper meaning they are trampling under their feet.Others move carefully around the edges, as if afraid of disturbing the souls portrayed.And then there are those who purposefully step on the artworks, perhaps to make a point, or perhaps because they simply don't understand.

The "COMPELLED" series is a mirror for society.It shows us our tendency to walk all over each other, often without even realising it.It is a powerful reminder that every path we walk, no matter how insignificant it may seem, has an impact on those around us.