LOVEDNederlands

Wanneer mensen woorden gebruiken als "dat is gay" of "flikker" en zoveel soortgelijke aan seksuele geaardheid gerelateerde woorden (al dan niet als grapje), heb ik het gevoel dat ik in een donker hoekje word vastgeketend.

 

Zulke woorden dringen diep tot me door, als een mes dat langzaam in mijn vlees wordt geduwd, vastgeketend door een vreemde. Het maakt me nauwelijks uit of ze een slechte grap proberen te maken, of dat ze het beledigend bedoelen. Hun poging om mijn bestaansrecht te vernietigen of mij mijn menselijkheid te ontnemen is misselijkmakend, net als hun handen die mij vasthouden op een plaats waar ik niet wil zijn.

Ja, elk woord en elke grap doet pijn.

 

Wist je dat er nog steeds een hoog zelfmoordcijfer is onder lgbt kinderen? Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan acceptatie van wie ze zijn door de wereld om hen heen. De hoeveelheid denigrerende opmerkingen die op straat worden geroepen, duwen hen keer op keer terug in de kast, waardoor ze machteloos worden en gedwongen worden te vechten voor hun bestaan.

 

"Ik heb het gevoel dat ik vastgeketend ben"

 

Mensen zijn zich vaak niet bewust van het feit dat de meeste van mijn kunstwerken vormen van zelfportretten zijn. We zien elke dag zoveel beelden, dat we er vaak snel en oppervlakkig naar kijken. Als je dat doet, zie je niet meer dan een fetisjbeeld van een geboeide jongen. Als je echter langer naar dit kunstwerk kijkt, zal je ontdekken dat dit beeld een gevoel weergeeft dat ik vaak heb. Een gevoel dat onze maatschappij mij van jongs af aan bijna dagelijks heeft opgedrongen.

Sommige kijkers zouden geschokt kunnen zijn door dit kunstwerk, dat betekent wellicht dat ze geschokt zijn van de gevoelens die bij mij opkomen. Mijn werk is bedoeld als kunst en men mag het interpreteren zoals men wil. Ik probeer daar altijd ruimte voor te laten, want uiteindelijk ervaart iedereen verschillende emoties op basis van zijn eigen referentiekader.

Arjan Spannenburg's contemporary kunstwerken zijn te koop via ZERP Galerie in Rotterdam, Nederland. Zie zerp.nl voor beschikbare kunstwerken, specificaties en prijzen.


English

When people use words like “that’s gay” or “fag” and so many similar sexual orientation related words (whether or not as a joke), I feel like I am being chained up in a dark corner.

 

Such words penetrate me profoundly, like a knife which is slowly pushed into my flesh while I am chained by a stranger. It barely matters for me if they try to make a bad joke on my cost, or mean it abusively. Their attempt to destroy my right to exist or to deprive me of my humanity is sickening, like their hands that are holding me in a place I don't want to be.

 

Yes, every word and joke hurts. Did you know there is still a high suicidal rate amongst lgbt children? This is often caused by the lack of acceptance of who they are by the world around them. The amount of denigrating comments shouted in the streets, pushes them back in a closet over and over again, making them powerless and forcing them to fight for their existence.

 

"I feel like I am being chained up"

 

People are often not aware of the fact that most of my artworks are forms of self-portraits. We see so many images every day, that we often look fast and superficially toward them. If you do so, you will see no more than a fetish image of a captivated boy.

However, if you look close to this artwork you will discover that this image represents a feeling I often have. A feeling that our society has forced upon me almost on a daily base from an early age on.

Some viewers might be shocked by this artwork, but it would only mean they are shocked by the feelings that grow upon me.

My work is meant as art and one may interpret it any way one wants. I always try to leave space for this, because ultimately everyone experiences different emotions based on their frame of reference.

Arjan Spannenburg's contemporary artworks can be purchased via ZERP Galerie in Rotterdam, The Netherlands. Please see zerp.nl for available artworks, specifications and prices.