SENTIENTNederlands

Alles verloopt gladjes. Je leven is op orde. Je weet wat je toekomst inhoudt. Eigenlijk is alles geregeld. Maar wat als deze veiligheid ook heel benauwend werkt? Voel je jezelf wel fijn op die veilige plek? Mis je het onbekende niet ... het avontuur? De tweestrijd tussen blijven waar je zit of opstaan en verder gaan, was de aanleiding voor Arjan om SENTIENT te maken.

 

Arjan had een prachtig appartement, een auto en een fijne baan. Kortom: een leuk leven. Alles was geregeld, maar toch miste er iets. Dit inspireerde Arjan om stil te staan bij de dualiteit van veiligheid en onveiligheid, van voorspelbaarheid en avontuur. Biedt het bekende ons genoeg perspectief en is het onbekende echt zo onveilig als we vaak denken? In het verlangen zijn comfortzone op te rekken, verkocht hij zijn huis en ging hij op zijn gevoel af. Toch sloeg de twijfel regelmatig toe, was zijn keuze wel de beste en hoe weet je dat dan?

 

Voor Arjan is dat SENTIENT: waarnemen en beslissen op basis van je gevoel maar altijd met een beetje twijfel in de achtergrond. Want soms kan je gevoel je ook voor de gek houden. Wat geef je vrij van jezelf aan anderen en welke dingen hou je bij jezelf, veilig opgesloten? Wellicht herken je dat gevoel wel, bij de een voel je je meer op je gemak dan bij de ander. Zo vertel je je vrienden meer over jezelf dan een onbekende op straat.

 

Arjan heeft ervaren dat uit de kast komen toch minder eng was dan hij jarenlang dacht. Zijn gevoel koos voor het gevaar, uiteindelijk overwon zijn hoofd de angst. Dit gevoel wilde Arjan vastleggen in een beeld waarvoor hij de perfecte locatie wist, een oude bunker bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

 

SENTIENT gaat over het proces in je hoofd, de tweestrijd tussen jezelf veilig voelen en de beklemmende veiligheid die je meestal zelf veroorzaakt.

Arjan Spannenburg's contemporary kunstwerken zijn te koop via ZERP Galerie in Rotterdam, Nederland. Zie zerp.nl voor beschikbare kunstwerken, specificaties en prijzen.


English

Everything is running smoothly. Your life is in order. You know what your future holds. In fact, everything is settled. But what if this safety is also very oppressive? Do you feel comfortable in that safe place? Don't you miss the unknown ... the adventure? The dilemma between staying where you are or getting up and moving on, was the reason for Arjan to make SENTIENT.

 

Arjan had a beautiful apartment, a car and a good job. In short: a nice life. Everything was arranged, but still something was missing. This inspired Arjan to reflect on the duality of safety and insecurity, of predictability and adventure. Does the known offer us enough perspective and is the unknown really as unsafe as we often think? In the desire to stretch his comfort zone, he sold his house and went with his gut. Yet doubt regularly struck, was his choice the best and how do you know?

 

For Arjan that is SENTIENT: observe and decide based on your feelings but always with a little doubt in the background. Because sometimes your feelings can also fool you. What do you release of yourself to others and which things do you keep to yourself, safely locked away? Perhaps you recognise that feeling, with some people you feel more at ease than with others. So you tell your friends more about yourself than a stranger on the street.

 

Arjan has experienced that coming out of the closet was less scary than he thought for years. His feelings chose for the fear, but in the end his head overcame the fear. Arjan wanted to capture this feeling in an image for which he knew the perfect location, an old bunker at the National Military Museum in Soesterberg.

 

SENTIENT is about the process in your head, the dilemma between feeling safe and the oppressive safety that you usually cause yourself.

Arjan Spannenburg's contemporary artworks can be purchased via ZERP Galerie in Rotterdam, The Netherlands. Please see zerp.nl for available artworks, specifications and prices.