SOLACEOver SOLACE

In mijn kunstserie SOLACE duik ik in het ingewikkelde samenspel tussen kwetsbaarheid en bescherming binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Via drie indringende foto's ontvouwt zich een aangrijpend verhaal — dat van een jongen omarmd door een anonieme figuur, gehuld in Arabische kledij, tegen een decor van uitgestrekte, desolate landschappen.

De gezichtsloze beschermer belichaamt de onuitgesproken beschermers die ik voor me zie — een krachtige maar onzichtbare bondgenoot voor de LGBTQ+ gemeenschap. De keuze voor Arabische kledij viert diversiteit, overstijgt culturele grenzen en benadrukt onze gedeelde verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen en te ondersteunen.

Te midden van de kale achtergrond en de verre bomen weerspiegelen de scènes de strijd van de gemeenschap, waarbij de boodschap naar voren komt dat troost zelfs in uitdagende omgevingen kan ontstaan. De verre bomen symboliseren de hoop op groei en acceptatie aan de horizon.

Als een homoseksuele man weerspiegelt de serie mijn persoonlijke verlangen naar bescherming door onbekende maar krachtige krachten binnen de samenleving. SOLACE vertelt niet alleen een visueel verhaal maar dient als een pleidooi voor empathie en begrip. Het daagt kijkers uit om de ongeziene beschermers te worden, en een omgeving van acceptatie voor iedereen te koesteren.

Deze beelden nodigen uit tot overpeinzing, als een herinnering dat kracht en steun onverwachts kunnen opkomen. SOLACE getuigt van de veerkracht van de LGBTQ+ gemeenschap en is een oprecht pleidooi voor een toekomst waar bescherming wordt uitgebreid naar allen, ongeacht identiteit.

About SOLACE

In my artistic series SOLACE, I delve into the intricate interplay between vulnerability and safeguarding within the LGBTQ+ community. Through three captivating photographs, a poignant narrative unfolds—one of a young boy embraced by an anonymous figure, draped in Arabian garments, set against expansive, desolate landscapes.

The faceless guardian embodies the unspoken protectors I envision—a formidable yet unseen ally for the LGBTQ+ community. The choice of Arabian attire celebrates diversity, transcending cultural boundaries and emphasizing our shared responsibility to shield and uplift one another.

Amidst the barren backdrop and distant trees, the scenes mirror the community's struggles, underscoring the idea that solace can emerge even in challenging environments. The distant trees symbolize the hope for growth and acceptance on the horizon.

As a gay man, the series reflects my personal longing for protection from unknown yet powerful forces within society. SOLACE not only tells a visual story but serves as a plea for empathy and understanding. It challenges viewers to become the unseen guardians, fostering an environment of acceptance for everyone.

These images invite contemplation, a reminder that strength and support can emerge unexpectedly. SOLACE is a testament to the resilience of the LGBTQ+ community and a heartfelt call for a future where protection is extended to all, regardless of identity.