Permission for photography

Dutch version below/ Nederlandse versie onderaan

Before we start to photograph you for a project, you first need to give us formal permission. Below you'll find the permission statement which you can download, print, fill out and send to us at the bottom of the page. If you want to register as a model to participate in a project, you automatically agree with the text below.

 

Personal data

First name :

Last name :

Address :

Postal code : 

City :

Telephone number : 

Email address :

Date of Birth :

Facebook : @

Website :

Instagram : @

Date photo shoot :

Time block between (24 hour clock) :

Location: 

Identification :

Photo shoot


I hereby unconditionally and exclusively grant permission to reproduce, publish and / or otherwise use image material with my image without my prior and / or additional permission, whether or not by third parties in any form of reproduction, distribution and / or display for both editorial and commercial expressions. The above permission is independent of changed circumstances and is unlimited in scope, space and time.

 

I expressly renounce all claims against the photographer, his owner and/or third parties because of the use of my image for which permission is granted under this statement. I declare that I will not receive any fee for the above mentioned cooperation and that I do not need permission from anyone to make this declaration legally valid. 

 


Location ........................................... Date ........................................... 

 

________________________________ Signature Model

If I am a minor, my parent/guardian declares the following:

I hereby certify that as the parent/guardian of the person named above, I have reviewed the contents of this agreement and agree to all future disclosures and reproductions of imagery. I also certify that I am entitled to sign this document on behalf of the above-mentioned person.

 

Name ........................................... Date ........................................... 


________________________________ Signature parent
(If the parent/guardian is not present during the shoot, also add a copy of an ID to verify the signature).


Toestemming voor fotografie

Persoonlijke gegevens

Voornaam :

Achternaam :

Adres :

Postcode : 

Stad :

Telefoonnummer : 

Email adres :

Geboortedatum :

Facebook : @

Website :

Instagram : @

Datum fotoshoot :

Tijdsblok tussen (24-uurs klok) :

Locatie: 

Legitimatie :

Fotoshoot

Hierbij verklaar ik onvoorwaardelijk en exclusief toestemming te verlenen om beeldmateriaal met mijn beeltenis zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken al of niet door derden in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan voor zowel redactionele als commerciële uitingen. De hierboven gegeven toestemming is onafhankelijk van gewijzigde omstandigheden en is onbeperkt in omvang, ruimte en tijd. Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken jegens de fotograaf, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik van mijn beeltenis waarvoor krachtens deze verklaring toestemming wordt verleend. Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. 

 

 

Plaats ........................................... Datum ........................................... 

 

________________________________ Handtekening Model

 


Indien ik minderjarig ben, verklaart mijn ouder/voogd het volgende:

 

Hierbij verklaar ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon de inhoud van deze overeenkomst te hebben doorgenomen en dat ik akkoord ga met de inhoud van deze overeenkomst en met alle toekomstige openbaarmakingen en verveelvoudigingen van beeldmateriaal. Tevens verklaar ik dat ik gerechtigd ben dit document namens bovengenoemd persoon te ondertekenen.

 

Naam ........................................... Datum ........................................... 

 

 

________________________________ Handtekening ouder

(indien de ouder/voogd niet tijdens de shoot aanwezig is dan tevens een kopie een ID toevoegen ter verificatie van de handtekening.)

 


Format Toestemming Voor Fotografie
PDF – 85,7 KB