Toestemming voor fotografie

Voordat wij u gaan fotograferen voor een project, dient u ons eerst formeel toestemming te geven. Hieronder vind je de toestemmingsverklaring die je onderaan de pagina kunt downloaden, uitprinten, invullen en naar ons opsturen. Als je je als model wilt aanmelden voor deelname aan een project, ga je automatisch akkoord met onderstaande tekst.

 

Persoonlijke gegevens

Voornaam :

Achternaam :

Adres :

Postcode : 

Stad :

Telefoonnummer : 

Email adres :

Geboortedatum :

Facebook : @

Website :

Instagram : @

Datum fotoshoot :

Tijdsblok tussen (24-uurs klok) :

Locatie: 

Legitimatie :

Fotoshoot

Hierbij verklaar ik onvoorwaardelijk en exclusief toestemming te verlenen om beeldmateriaal met mijn beeltenis zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken al of niet door derden in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan voor zowel redactionele als commerciële uitingen. De hierboven gegeven toestemming is onafhankelijk van gewijzigde omstandigheden en is onbeperkt in omvang, ruimte en tijd. Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken jegens de fotograaf, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik van mijn beeltenis waarvoor krachtens deze verklaring toestemming wordt verleend. Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. 

 

 

Plaats ........................................... Datum ........................................... 

 

________________________________ Handtekening Model

 


Indien ik minderjarig ben, verklaart mijn ouder/voogd het volgende:

 

Hierbij verklaar ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon de inhoud van deze overeenkomst te hebben doorgenomen en dat ik akkoord ga met de inhoud van deze overeenkomst en met alle toekomstige openbaarmakingen en verveelvoudigingen van beeldmateriaal. Tevens verklaar ik dat ik gerechtigd ben dit document namens bovengenoemd persoon te ondertekenen.

 

Naam ........................................... Datum ........................................... 

 

 

________________________________ Handtekening ouder

(indien de ouder/voogd niet tijdens de shoot aanwezig is dan tevens een kopie een ID toevoegen ter verificatie van de handtekening.)

 


Toestemmingsverklaring Fotografie
PDF – 5,1 MB