COVID Demonstraties

Ik zie momenteel radicale blanke idioten met Nederlandse vlaggen en ander haat symboliek geweld plegen tegen onze maatschappij, zogenaamd uit naam van vrijheid.

 

Ze vernielen steden, treinstations, fietsen, auto's, wegen, teststraten en spullen van mensen waar ze hard voor hebben gewerkt.

 

Ze plunderen ondernemers die het toch al moeilijk hebben en zelfs een ziekenhuis is niet veilig voor deze testosteron gedreven idioterie.

Jullie zijn geen demonstranten, jullie zijn het startpunt van facisme.

Een ziekelijk fenomeen wat partijen als de FvD en PVV lijken uit te buiten om jullie treurige zieltjes te winnen. Jullie zijn niet meer dan een groepje kleinzielige volgers dat wellicht getraumatiseerd is geraakt door een vaccinatieprikje toen jullie klein waren.... en nu lijken jullie angstig als een stel kleuters aan het huilen te zijn geslagen, terwijl jullie om je heen aan het slaan zijn ... uit angst voor nog een prikje?

 

Dat jullie teveel uren per dag op je telefoon zaten, maakt jullie geen deskundige of wetenschapper, daarvoor had je een wetenschappelijke opleiding moeten volgen … uit jullie onsamenhangende halve waarheden, opgedaan in populistische social media kanalen, blijkt alleen maar jullie hersenloze volgzaamheid en kortzichtigheid!

 

... maar dat de maatregelen klote zijn! Ja absoluut!

 

Dat geeft je echter niet het recht om anderen in gevaar te brengen door je gedrag!

 

Of roep je gewoon zo hard mogelijk dat covid onzin is, omdat het jouw welvaart aantast? Wellicht zijn je ouders vergeten om je uit te leggen wat SAMENLEVING betekend. Nu je elke avond thuis bent, heb je mooi de tijd om jezelf te ontwikkelen! Pak een studie op, maak jezelf nuttig! Wordt de wetenschapper die je pretendeert te zijn!

 

Mocht je geweld nodig vinden om je mening te uitten, covid maar onzin te vinden, Nationalistische gedachtengoederen te moeten promoten en dan hoor je wat mij betreft niet thuis in Nederland!

 

Vertrek dan! In elk geval van uit mijn leven …. 

 

En dan te bedenken ; 1 condoom dit kunnen voorkomen!


Condoom.nl

Text in English:

I currently see radical white idiots with Dutch flags and other hate symbolism committing violence against our society, supposedly in the name of freedom.

 

They destroy cities, train stations, bicycles, cars, roads, covid-test lanes and stuff of people what they worked hard for. They loot business owners who are already struggling and even a hospital is not safe from this testosterone driven idiocy.


You are not protesters, you are the starting point of facism.

 

A sick phenomenon that political parties like the FvD and PVV seem to exploit to win your sad souls. You are nothing more than a group of petty followers who may have been traumatized by a vaccination prick when you were little.... and now you seem to be crying anxiously like a bunch of toddlers, beating around the bush ... maybe for fear of another shot....

 

That you spent too many hours a day on your phone does not make you an expert or scientist, for that you should have had a scientific education ... your incoherent half-truths, gained in populist social media channels, only shows your mindless docility and short-sightedness!

 

... but that the measures suck! Yes absolutely!

 

However, that does not give you the right to endanger others through your behavior!

 

Or are you just shouting as loudly as you can that covid is fake because it affects your prosperity? Perhaps your parents forgot to explain to you what CIVILIZATION means. Now that you are at home every night, you have the time to develop yourself! Pick up a study, make yourself useful! Become the scientist you pretend to be!

 

But should you find violence necessary to express your opinion, find covid nonsense, feel the need to promote nationalistic ideas, than as far as I'm concerned you don't belong in the Netherlands!

 

So leave! In any case from my life ....